کانون همبستگی ایرانیان

اهداف اصلی

 • حمایت از پناهندگان و مهاجران ایرانی 
 • مسائل حقوق بشر
 • ترویج وحدت فرهنگی و تاریخی

اهداف اصلی

 • حمایت از پناهندگان و مهاجران ایرانی 
 • مسائل حقوق بشر
 • ترویج وحدت فرهنگی و تاریخی

یک موسسه خیریه مستقل است که برای حمایت از ایرانیان تأسیس شده است.
کارهای روزمره ما توسط داوطلبان، پشتیبانی و مدیریت می شود. ما از نظر مالی به کمک اعضا و عموم مردم وابسته هستیم.

ما از تمام عقاید، ملیت ها، مذاهب مختلف و افراد با گرایشات جنسی متفاوت چه در داخل و یا خارج از ایران استقبال می کنیم. ما معتقدیم آنچه که مارا به هم پیوند می دهد و میتواند مارا به اهدافمان نزدیک تر نماید و باعث پیشرفت و شکوفایی راهمان شود، خیلی بیشتر و بالاتر از آن علل و دلایلی است که مارا از هم جدا می سازد. ما می توانیم با به اشتراک گذاشتن نظرات و مطالب و انتقادات سازنده همبستگی خودرا محکم تر و مشکلاتمان را به صورت علمی حل و تکامل دهیم .

ICN متشکل از متخصصان، کارشناسان، بازرگانان و مدیران کارسازکه هدفشان فراهم کردن زمینه ای برای کمک و پشتیبانی از منافع ایرانیان است.

گفتارنیک

پندار نیک

کردار نیک

احيای ارزشهای فرهنگی و مرور تاريخ ايرانيان

اصول این سایت بر مبنای انسان دوستی بر پایه سه شعار است:

 • پندار نیک
 • گفتارنیک
 • کردار نیک

احيای ارزشهای فرهنگی و مرور تاريخ ايرانيان

اصول این سایت بر مبنای انسان دوستی بر پایه سه شعار است:

 • پندار نیک
 • گفتارنیک
 • کردار نیک

ایرانیان بیش از دوهزار و پانصد سال به صلح ، آزادگی ،بخشندگی و برابری و احترام به محیط زیست سالم اعتقاد داشته اند و تا آنجا که توانسته اند این اصول را حفظ کرده تا به نسلهای بعد انتقال دهند.

اولین منشور حقوق بشر نوشته شده "استوانه کوروش" دارای اطلاعات ارائه شده که در وب سایت "جوانان برای حقوق بشر" است.

fa_IRفارسی