شعر و ادبيات

ما ادعا نمی کنيم که در موضوعات زير متخصص هستيم، ما فکر می کنيم اين مطالب برای زندگی ايرانيان در سراسر جهان، جاری و مهم است. ما از دريافت و انتشار نظرات شما استقبال می کنيم، از هر موضوعی که باعث ارتقا افکار و درک همه در مسائل روز و پيشرفت ايرانيان برای زندگی بهتر باشد دريغ نکرده و منتشر خواهيم نمود.

شعر و ادبيات

سابقه ايران در شعر و ادبيات بيشتر از اکثر کشورها است که از دلايل آن می توان به تاثير و انعکاس ثروت و موقعيت جغرافيايی ايران و خطراتی که با حملات، فتوحات،نبردها و انقلاب ها در زندگی مردم داشته ذکر کرد.

برخی معتقدند که همه اديان اصلی از فلات ايران سرچشمه گرفته اند.همچنين يک عقيده ديگری که معمول است، اين است که يک شاعر فرد نابغه ای است که می تواند زندگی روزمره خود، تجربيات، ناملايمات زندگی و لذت های زندگی را به اشعارو جملات فراموش نشدنی بيان و آن را به جهانيان عرضه نمايد.

تاريخ و ادبيات غنی ايران سرشار از اين شاعران کمياب بوده که در دنيا زبانزد می باشند.اين مبحث را با انتخاب شعری که به ابن يمين نسبت داده شده و درقرن 12 پس از ميلاد سروده شده و توسط بسياری از رهبران مشهور جهان بازگو شده است، آغاز می کنيم.


English Translation:
Anyone who knows, and knows that he knows,
Makes the steed of intelligence leap over the vault of heaven.
Anyone who does not know, but knows that he does not know,
Can bring his lame donkey to the destination, nonetheless.
Anyone who does not know, and does not know that he does not know,
Is stuck forever in double ignorance.

fa_IRفارسی